Achtergrond rood
Keidagen markt sfeer
Keidagen info

HUIS- EN GEDRAGSREGELS

Voor iedereen moet de binnenstad gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden de volgende huis – en gedragsregels.

Aanwijzingen van de organisatie, haar medewerkers, veiligheidsbeambten en daartoe bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het feestterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

Op het feestterrein gelden alle dagelijkse, maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en gooien met andere voorwerpen worden niet getolereerd

Naast deze huis – en gedragsregels geldt vanzelfsprekend de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
De huisregels zijn te lezen op www.keidagen.nl/huisregels

Algemene regels

 • Met het betreden van het evenemententerrein verklaart eenieder akkoord te zijn met de huisregels.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het deelnemen aan activiteiten is geheel op eigen risico.
 • Alle aanwijzingen van bestuur en vrijwilligers van de Stichting Keidagen Events die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • Klachten kunt u direct bij één van de bestuursleden melden.
  Het is verplicht medewerking te verlenen aan controle
  • op wapen- en drugsbezit.
   Gevonden voorwerpen dient u bij de kassa in de tent in  te leveren
 • Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar, het is ook niet toegestaan dit onderling te verstrekken.
 • Tijdens het evenement kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/ of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht
  Jongeren van 18 jaar tot 25 jaar kunnen worden verplicht een polsbandje te dragen als zij alcoholische dranken willen kopen/nuttigen op het evenemententerrein.
 • Op het evenemententerrein en in en om de feesttent wordt cameratoezicht toegepast. Voor de veiligheid van de bezoekers, exploitanten en vrijwilligers.

Het is niet toegestaaan

 • Binnen te roken.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te benaderen.
 • Eigen drank mee (de tent in) te nemen.
 • Glaswerk / blik mee te nemen
 • Met drank of andere goederen te gooien naar het podium, apparatuur en/of publiek.
 • Lachgas te bezitten of gebruiken
 • Zonder toestemming het podium te betreden.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het feestterrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van de feesttent of het evenemententerrein en in de directe omgeving.
 • Alcoholhoudende dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Drank mee te nemen vanuit de feesttent naar het evenemententerrein
 • Vals geld te gebruiken bij betalingen.
 • Tassen of rugzakken mee te nemen in de feesttent.
 • Het evenemententerrein te vervuilen of materialen te vernietigen.

DE TOEGANG KAN GEWEIGERD 
WORDEN ALS U

 • Niet in het bezit bent van een geldig entree bewijs.
 • Aangeschoten, dronken of onder invloed van verdovende middelen bent.
 • De toegang eerder is ontzegd.
 • Niet meewerkt aan controles/legitimatie.
 • Gekleed bent in voetbalshirts en/of kleding die bij een bepaalde groepering(en) horen
 • Handelt in strijd met hetgeen bepaald in de huisregels

BIJ HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN

Wordt u direct overgedragen aan de politie en doen wij aangifte of dienen een klacht in.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN 
ONZE HUISREGELS

 • Wordt u van het evenementen terrein verwijderd en zal u de toegang tot het evenementen terrein ontzegd worden.
 • Wordt bij huisvredebreuk (het binnengaan van het evenemententerrein zonder toestemming) de politie ingeschakeld.
 • Boetes of schadeclaims aan de SKE opgelegd zullen worden verhaald op de overtreder.

AANSPRAKELIJKHEID

Op het feestterrein kan plaatselijk meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het feestterrein geschiedt daarom geheel op uw eigen risico.

De Stichting Keidagen Events, organisator en hoofdvergunninghouder van de ‘Keidagen’, is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële en immateriële schade van bezoekers of aan hun bezittingen. Constatering van overtreding van een van deze artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor het betreden van de feesttent en/of het evenemententerrein voor de rest van het evenement betekenen.
In situaties waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie over de te nemen maatregelen.

Privacy statement 

Lees hier onze volledige Privacy statement van de Keidagen Lochem

De Keidagen bedankt onze sponsoren!

Volg de Keidagen op social media

©Copyright 2024 - Stichting Keidagen Events Lochem   |   Fotografie door Jorpics.com   |   Website door SYGIT x Knapper Design