Achtergrond rood
Keidagen markt sfeer

Privacy statement 

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Keidagen Events verwerkt van haar vrijwilligers, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u aan de Stichting Keidagen Events een donatie doet, deze sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan door Stichting Keidagen Events verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. De Stichting Keidagen Events verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Keidagen Events. 

 1. Wat zijn persoonsgegevens? 
  Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 
 2. Verantwoordelijke 
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het Bestuur Stichting Keidagen Events; De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@keidagen.nl 
  1. Waarvoor verwerkt Stichting Keidagen Events persoonsgegevens? 
   Als je vrijwilliger/sponsor wilt worden van de Stichting Keidagen Events, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als sponsor/vrijwilliger, zorgdragen voor een eventuele vrijwilligersverzekering. Als je eenmaal een relatie van Stichting Keidagen Events bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van uw sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Stichting Keidagen Events. In het kader van uw sponsor- of vrijwilliger bijdrage worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
   Voorbeelden 
   a) voor- en achternaam 
   b) adresgegevens 
   c) telefoonnummer 
   d) e-mailadres 
   e) bankrekeningnummer 
  2. Stichting Keidagen Events verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
   a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, 
   b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van de sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes; 
   c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen. 
   d) uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met Stichting Keidagen Events en u te informeren over de voordelen van de sponsoring/vrijwilligerswerk van Stichting Keidagen Events. 
 3. BewaartermijnenDe Stichting Keidagen Events verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Stichting Keidagen Events de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 
 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 
  1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Keidagen Events passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Indien van toepassing 
  2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan de Stichting Keidagen Events gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Stichting Keidagen Events. Met deze eventuele bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Een lijst van eventuele bewerkers kunt u opvragen via info@keidagen.nl. 
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen /klachten 
  1. Via info@keidagen.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Keidagen Events zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door Stichting Keidagen Events uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten. 
  2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen via info@keidagen.nl. Door Stichting Keidagen Events zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Stichting Keidagen Events u hiervan op de hoogte brengen. 
  3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door Stichting Keidagen Events uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via info@keidagen.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan het secretariaat via info@keidagen.nl. 
 6. Wijzigingen Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.keidagen.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken. 
 7. Toestemmingsbepaling foto’s en video’sToelichting: ‘’In de AVG is bepaald dat het recht op privacy niet de verwerking voor journalistieke en artistieke doeleinden in de weg mag staan, tenzij de betrokkene kan aantonen dat de verwerking ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer betekent of er een onevenredige inspanning moet worden verricht om een persoon op foto of video te identificeren.’’Op alle evenementen van de Stichting Keidagen Events is onze toestemmingsbepaling foto’s en video’s van toepassing. Voor iedereen die een evenement van de Stichting Keidagen Events bezoekt, gaat de bezoeker akkoord met het maken en gebruiken van foto- en videomateriaal voor de website, nieuwsbrieven, Instagram en Facebook van Stichting Keidagen Events. Stichting Keidagen Events verstrekt foto’s en video’s in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, dan wel indien het betreft de verstrekking van uw gegevens aan media in het kader van journalistiek werk. Foto’s en video’s behoren tot het bezit van de Stichting Keidagen Events en zullen onbeperkt worden bewaard. Mocht Stichting Keidagen Events overgaan op het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame dan heeft betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik hiervoor van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan door middel van een mail naar info@keidagen.nl. Stichting Keidagen Events zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor deze doeleinden. 
Abonneer op onze nieuwsbrief
* Verplichte velden
/( mm / dd )

Intuit Mailchimp

De Keidagen bedankt onze sponsoren!

©Copyright 2024 - Stichting Keidagen Events Lochem   |   Fotografie door Jorpics.com   |   Website door SYGIT x Knapper Design